• Statystyki

  • Odwiedziny: 341959
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kontakt

  Telefon: 75 778 82 19

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Zawidowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppzawidow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- brak opisu zdjęć, teksu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

- brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,

- administrator dokłada wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesława Młynek, e-mail: biuro@przedszkole.zawidow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757788219. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek, w którym mieści się siedziba Przedszkola Publicznego w Zawidowie  usytuowany jest w miejscowości  Zawidów, ul. Parkowa 2

2. Przed przedszkolem nie ma   miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych.

3. Do budynku prowadzą dwa wejścia : wejście główne i wejście boczne. Do wejścia głównego prowadzą trzy schody oraz drzwi otwierane ręcznie, z boku tego wejścia jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne służy do wchodzenia dla pracowników, rodziców i dzieci oraz interesantów, Wejście boczne służy dla pracowników i dostaw towarów. Do wejścia bocznego prowadzą 2 schodki oraz drzwi otwierane ręcznie.

4. Budynek ma 2 kondygnacje, aby dostać się na drugą kondygnację trzeba pokonać schody. Brak windy,  pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnoprawnych.

5.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.  W przedszkolu jest możliwość pomocy tłumacza języka migowego.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem przedszkola, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Aplikacje mobilne

Przedszkole Publiczne w Zawidowie nie udostępnia aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Przedszkole Publiczne w Zawidowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.ppzawidow.szkolnastrona.pl


Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców ( w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich, jak np. Window-Eyes, JA WS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt  z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.